Zápis z výroční členské schůze za rok 2023

Výroční členská schůze byla dle „Plánu činnosti na rok 2023“ svolána výborem

ZO dle stanov ČSV,  z.s.

Program: uložen v dokumentech k výroční členské schůzi za rok 2023

Průběh: schůze byla zahájena v 10.00 hod.

Na úvod schůze byla minutou ticha uctěna památka členů organizace zesnulých v roce 2022.

Následovala volba návrhové komise (předseda př. Lauro, členové př. Rek, př. Ficnar).

Jednatel informoval výroční členskou schůzi, že je přítomno 75 členů, co je více než 1/2 členů a výroční členská schůze je usnášeníschopná.

Následovalo schválení programu výroční členské schůze, která se tímto programem začala řídit.

Výroční členskou schůzi řídil předseda ZO.

Bylo předneseno:

 • zhodnocení roku 2023 a statistika – předseda
 • zhodnocení činnosti roku 2023 – jednatel
 • zpráva zdravotního referenta za rok 2023 – př. Topor
 • zpráva vedoucího kroužku za rok 2023 – př. Ondák
 • zpráva o hospodaření za rok 2023 – předseda
 • zpráva kontrolní komise za rok 2023 – př. Vojtková

Diskuze k předloženým zprávám:

  př. Wasserburger – dotaz ohledně organizování Společenského večírku

 • odpověděl předseda s tím, že plánovaný termín 6.4.2024 platí a vysvětlil důvody, proč se večírek nekonal v listopadu 2023

K předloženým zprávám nebyly žádné další připomínky.

Byly předneseny návrhy výboru ZO:

 • odměny funkcionářům na rok 2024
 • finanční rozpočet na rok 2024
 • plán činnosti na rok 2024
 • na úhradu 80% nákladů členům včelařského kroužku

Diskuze k předloženým návrhům výboru:

K předloženým návrhům nebyly žádné připomínky.

Přednáška – téma „Bezpečné ošetřování včelstev“

Po ukončení přednášky pokračovala výroční členská schůze dle schváleného programu.

Diskuze k činnosti ZO:

př. Ondák

 • oznámil přítomným, že na konci roku, kdy mu končí volební období vystupuje ze svazu

př. Peloušek a př. Topor se vyjádřili stejně

 • po tomto sdělení se otevřela volná diskuze o funkčnosti základní organizace a snaze stávajícího výboru zrušení ZO

př. Ondák

 • uvedl názory na zrušení ZO na pravou míru a vysvětlil přítomným, že členové výboru, kteří nechtějí po skončení volebního období dál pracovat ve výboru, tuto skutečnost dávají včas na vědomí členské schůzi s tím, aby se do příští výroční schůze mohli připravit případní kandidáti na funkce ve výboru

Návrhová komise předložila výroční členské schůzi návrh usnesení a proběhlo hlasování.

Průběh hlasování: pro – 75 z přítomných členů,

                            proti – 0 z přítomných členů,

                            zdržel se hlasování – 0 z přítomných členů

Výroční členská schůze vzala na vědomí:

 • zhodnocení roku 2023
 • zprávu zdravotního referenta za rok 2023
 • zprávu vedoucího včelařského kroužku za rok 2023

Výroční členská schůze schválila:

 • zprávu o hospodaření za rok 2023
 • zprávu kontrolní komise za rok 2023
 • odměny funkcionářů na rok 2024
 • plán činnosti na rok 2024
 • finanční rozpočet na rok 2024
 • uhradit pro školní rok 2024/25 členům včelařského kroužku 80% provozních nákladů spojených s využíváním prostorů k činnosti kroužku na SVČ Maják

Na závěr předseda ZO poděkoval členům výboru a důvěrníkům za jejich práci, přítomným členům za účast a výroční členskou schůzi ukončil.

Zapsal: Ing. Štefan Ondák – jednatel

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář