Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zpráva o zdravotním stavu včelstev ZO ČSV Vyškov – únor 2017.

 

       Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

 nejsem kouzelník ani nevlastním  křišťálovou kouli, abych vám dnes  řekl,  v jakém zdravotním stavu se nacházejí naše včelstva. Mohu vám však říci, co jsme pro toudělali, abychom měli včelstva zdravá.     Jako každý rok  jsme objednali léčiva dle vašich požadavků a všichni je také obdrželi. Výbor vydaldoporučení (včetně nařízení Státní veterinární správy), jak bychom měli léčit v roce 2016. Jak jste totodoporučení dodrželi, si musí zhodnotit  každý  sám. Ze zákona je totiž každý chovatel povinen o včelstva řádně pečovat a zajišťovat jejich zdravý rozvoj. Dále jsme v roce 2016 nechali vyšetřitvšechna včelstva v organizaci na mor včelího plodu. U všech včelstev byl výsledek negativní. Od 10. října do prosince jsme dle vašich požadavků ošetřili 721 včelstev aerosolem.Tady bych chtěl říci,že je to necelá polovina včelstev naší organizace. Přitom je v našich silách provést podstatně více ošetřenívčelstev aerosolem. Je to určitě výhodnější, protože zvláště v listopadu a prosinci je venkovní  teplotanízká a nevhodná pro léčení varidolem . Koncem ledna letošního roku jsme poslali vzorky včelí mělik vyšetření na varroázu.Již máme výsledky.Ze 144 vzorků bylo 57 vzorků bez roztočů, 17 vzorků mělo 3 a více roztočů na včelstvo, 5 včelstev mělo2 až 3 roztoče a 65 vzorků mělo do 2 roztočů na včelstvo.Podle nařízení Státní veterinární správy jsou chovatelé, kteří mají více jak 3 roztoče na včelstvo, povinniprovést v období do 15.4. nátěr zavíčkovaného plodu emulzí ( prostředkem M1AR a vody) anásledně provést fumigaci. Léčiva na toto přeléčení  si mohou důvěrníci vyzvednout u mne.V jaké kondici budou naše včelstva zjistíme, až budou kvést jabloně a budeme moci zpytovat svědomí, cojsme udělali dobře nebo co jsme zanedbali.  Ještě bych měl několik připomínek.Při  přípravě vzorků na vyšetření každý rok říkáme,  jak majíbýt vzorky označené a v jakých obalech mají být předány.Vzorek má obsahovat maximálně měl ze25 včelstev a z každého stanoviště zvlášť, což se v některých případech neděje.  Do 15. února máme předat požadavek na léčiva pro letošní rok  na OV ČSV. Prosím důvěrníky, aby si vyzvedlitiskopisy a do 15. února je vyplněné odevzdali  zdrav. referentovi. Ještě chci připomenout povinnost vyšetření na mor včelího plodu při přemístění či prodeji včelstev mimo obec  a  při přemístění mimo kraj i povinnost mít povolení  Státní veterinární  správy.

Závěrem přeji všem, aby jejich včelstva byla zdravá a v plné síle. Zároveň chci poděkovat důvěrníkům za spolupráci při zajištění úkolů v průběhu celého roku. Jaroslav Matuška, zdravotní referent

             - ZPĚT