Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

2. 2. 2013 se konala výroční členská schůze, na které přítomni odsouhlasili program, kterým se schůze řídila. Jednotliví členové výboru přednesli zprávy o činnosti za rok 2012 a nejdůležitější informace následují:

Výbor ZO pracoval ve  stejném složení, ve kterém byl v roce 2010 zvolen.

Scházel se pravidelně každý měsíc a vždy byla přizvána i předsedkyně KRK. Řídil se plánem práce schváleném na výroční schůzi  za rok 2011.

Na počátku roku byli členové výboru pověřeni návštěvou př. Hanouska, čestného člena naší organizace, aby mu vyjádřili poděkování za 50 let činnosti, předali mu panel, který byl věnován práci s mládeží a byl součástí  naší jarní výstavy a následně byl umístěn v KKD Vyškov. On na oplátku předal pro náš kroužek mladých včelařů svoji publikaci “Začínáme včelařit“.                       

Naše organizace měla k 31. 12. 2012 104 členů, z toho 9 členů bez včelstev. 95 včelařů chovalo 1006 včelstev a 3 včelstva má včelařský kroužek při DDM Vyškov v areálu školního statku.

V loňském roce ukončilo členství v naší ZO: Klíč Karel, Kučerová Eva, Jeřábek Antonín, Sekanina Miroslav a Kolář Martin. Ing. Zelinka přešel k jiné organizaci. Během roku 2012 byli postupně přijímáni: Topor Milan

Vašková Iveta, Pilát Václav, Hylák Jakub, Novotný Lukáš, Kolkop Marek, Ing. Cvek Miroslav, Kozák Jiří, Peloušek Ivo, Pelouškova Iva, Basel Martin, Ondák Lukáš. K 1. 1. 2013 pak Ambroz Jiří, ZOO park Vyškov a jako jediná právnická osoba Aeroklub-Letiště Vyškov, pověřená osoba s podpisovým  právem př. Linhart Michal. Dále přešel ze ZO Jedovnice do naší organizace Ing. Vágner Oldřich. Všichni byli přijati na základě stanov ČSV. Dále máme 11 registrovaných včelařů.

Před 5 lety byl průměrný věk 86 včelařů  62,69 let  a k 31.12. 2012, 104 včelaři mají průměrný věk 56,49 let. Rozdíl je 6,24 let.

1 – 5 včelstev :  36 včelařů, 6 – 10: 33 včelařů, 11 – 15: 14 včelařů

16 – 30: 6  včelařů, 31 – 100 : 6 včelařů.

Podle údajů bylo vytočeno 14 084 kg medu a 669 kg vosku. Počet matek mimo vyšší chovy: 177.

V roce 2012 se uskutečnilo 5 přednášek. 28. ledna přednášel Dr. Krieg, přednáška byla součástí výroční schůze, 17. března byla přednáška zaměřená na začínající včelaře, přednášel Ing. Zigal v zařízení KKD Vyškov, účast 12 posluchačů. Další přednáška pro začínající včelaře byla

22. dubna ve Vilémovicích v zařízení manželů Zigalových, účast 17 posluchačů. Další přednáška byla 6. září v Pustiměři, přednášel Ing. Přidal Antonín, počet posluchačů 41. Pátá přednáška byla určena i veřejnosti, přednášela Mudr. Hajdušková Jana, téma včelí produkty a apiterapie, velký sál knihovny KKD Vyškov byl plně obsazen, z naší ZO se zúčastnilo 16 včelařů. Komplikace nastala k 1. 9. 2012, kdy podle nařízení musí  na prezenční listině 10 posluchačů uvést ke svému jménu a příjmení i reg. číslo včelaře.

Dotace 1 D byla zpracována podle podkladů dodaných jednotlivými včelaři a i se statistikou odeslána na RV Praha. Po obdržení dotace byla rozvezena jednotlivým důvěrníkům.

Přátelé  Stanislav a Iveta Vaškovi byli za naší ZO na zářijovém aktivu v Brně, které pořádal republikový výbor spolu s koordinační radou JmK a veterinární správou.

Někteří naší členové se zúčastnili přednášek pořádaných okresní organizací a ZO Olšany.

Granty – včelařský kroužek získal od JmK 19 800,- Kč, za tyto peníze byla pořízena video-technika ( podrobnosti ved. kroužku Ing. Ondák ).

Dotace – pro rok 2012 jsme získali od MěU Vyškov a obcí Radslavice, Podivice, Pustiměř, Křižanovice, Topolany, Mor. Prusy, V. Vážany a Hlubočany. Tyto dotace byly použity na prezentaci a chod organizace.

V řádném termínu byly vyúčtovány podle dohod s jednotlivými úřady. Dary – v roce 2012 jsme získali od ZOD Švábenice, a.s . Rostěnice, Agros Vyškov Dědice a ZEPUS Pustiměř. Převážná většina těchto peněz je na našem účtu.

Spolupráce s ČSCH Vyškov – již po páté se naše ZO představila na jarní výstavě drobného zvířectva a holubů. Návštěvníci mohli vidět včely ve skleněném úlku,  videoprojekci se včelí tématikou apod.

Spolupráce se ZOO parkem Vyškov  - na výzvu vedení vyškovského ZOO parku, vyrobil př. Vašek skleněný průhledný úl, který byl posléze osazen včelstvem a sklízí velkou pozornost od návštěvníků, kteří se mohou v rámci návštěvy seznámit také s chovem včel.Rovněž jsme se v ZOO parku zapojili do „medového dne“ v rámci dne řemesel.

Změna přednosty VÚ Březina – pplk. Ing. Malaník se nijak negativně na spolupráci se včelaři neprojevila. Další změna nastala na pozici ředitele VLS Plumlov, ředitelem se stal Ing. Melichar, důraz klade na dohodu mezi lesním personálem a včelaři. Další změna nastala spojením zdravotní a zemědělsko-ekonomické školy s Gymnáziem, se kterou jsme měli uzavřenou smlouvu na pronájem včelínu pro včelařský kroužek při DDM v areálu školního statku. Nový ředitel Ing. Klement a jeho zástupce Mgr. Šlapal po zjištění všech skutečností prodloužili nájem od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013  (smlouva může být podepsána pouze na 1 rok )

Úspěšně se rozvíjí činnost včelařského kroužku, který se v loňském roce zúčastnil soutěže „Zlatá včela“ v Ostrožské Nové Vsi. Děti projevily velmi dobré znalosti a umístily se na předních místech.

Co se týče zdravotní situace včelstev v naší ZO, je až na malé výjimky dobrá.  Ovšem jsou mezi námi včelaři, kteří buď z neznalosti nebo malé odbornosti, se chovu nevěnují tak, jak mají.

 Poměrně podstatná změna nastala od 1. 1. 2013, kdy podle nařízení RV musí všechny ZO komunikovat elektronicky. Dále v roce 2013 již nebudou  členské známky a legitimace si každá organizace bude zajišťovat sama.

Zpracoval jednatel  

                                 - ZPĚT