Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 7 členů, 2 omluveni

-  př. Peloušek a Topor se 25. 3.  zúčastnili kurzu pro ekonomiku

    a kontrolní činnost v oblasti chovu včel ( CIS ). Kurz pořádal OO Vyškov.

-   návštěva u př. Reka: k jeho  70-tinám přišli blahopřát př. Brunclíková,

    Matuška, Vrtílek a Alán, členové výboru, kteří spolu s ním před

    10 lety obnovovali činnost ZO po rozdělení spolku na Vyškov a

     Vyškov-Hamiltony

-   př. Matuška informoval o novém prostředku na tlumení varroázy

    ( kyselina mravenčí kombinovaná s kyselinou šťavelovou)

-   př. Peloušek  seznámil výbor se situací kolem vyšetření na MVP organizované

    koordinační radou JmK  s tím, že není stále oficiální výsledek

-   výstava 28. 4. v Radslavicích - viz nástěnka

-  27. 5.  přednáška  na téma "Šlechtění matek" od 10.00 hod. v ZOO parku

    Vyškov, 12.45 hod. společné nastoupení do dinovláčku a odjezd do Dinoparku,

    kde ve 13.00 hod. bude kurz na téma "chov matek" Přednášející Ing. Vaverka

-   včelaříci absolvovali první jarní prohlídky včel, připravují se na včelařskou sezonu

    a hlavně na účast v soutěži "Zlatá včela", která se bude konat 5. 5. v Adamově

-   pokladní informovala o stavu pokladny a účtu, dále navrhla vyřazení drobného

    majetku, který schůze schválila

-   schůze se zabývala tím, že v těchto dnech dostávají včelaři SMS, doporučené dopisy

    apod. k aplikaci nebezpečných nebo zvláště nebezpečných látek pro včely.

    Týká se to Zák. č. 326/2004 Sb. aktuální znění k 26. 12. 2017.

    § 51

    ochrana včel   . . . . .   při užívání přípravku

    profesionální uživatel nesmí ve venkovním prostředí aplikovat přípravky označené

    jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely. Pokud před aplikací nepostupuje

   v souladu s odstavcem 2.

   2 . . . . . v dosahu alespoň 5 km od hranice postřiku a minimálně 48 hodin před prováděním

   aplikace oznámit dotčeným chovatelům včel

   Prováděcí vyhláška 327/2012 Sb. aktuální znění 26. 12. 2017

   § 1   -  tato vyhláška stanoví

   a/  podrobnosti k ochraně včel, zvířat . . . .

   § 2  -  pro účely této vyhlášky se rozumí

   a/ porostem navštěvovaným včelami

   odstavec 2

   porost na pozemku ve venkovním prostředí mimo pozemek s lesním porostem

   na jehož 1 m2 jsou v době ošetření průměrně více než 2 kvetoucí rostliny včetně

   kvetoucích plevelů navštěvovaných včelami

   ( k § 51 odst. 3,4,8 písm. c ( zák )

    § 3 přípravek , který je podle rozhodnutí o jeho povolení označen jako zvlášť nebezpečný pro včely

    nesmí být aplikován:

    a/ na porost  navštěvovaný včelami 

    § 4 přípravek, který je podle rozhodnutí o jeho povolení nebezpečný pro včely,

    smí být aplikován na porost navštěvovaný včelami pouze po ukončení denního

    letu včel a to nejpozději do 23. hodiny příslušného dne. Denní let včel je ukončen

    hodinu po západu slunce. Před ukončením denního letu včel smí být přípravek podle

    věty první aplikován na porost navštěvovaný včelami, pouze po té, kdy teplota vzduchu

    klesne a zůstane pod 12 stupni C.

    Vyhláška 428/2017 upřesňuje  -    od 1. 1. 2018 odpadá povinnost včelařům hlásit

    do 28. 2. stanoviště včelstev  na obecní úřady, protože je k dispozici databáze stanovišť 

    jednatel

                        - ZPĚT