Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast : 7 členů, 2 omluveni a předsedkyně KK

-  po dlouhém jednání s výborem OO Vyškov jsme obdrželi souhlas

   pro objednání léčiv na rok 2019. Nedá se říct, že by výbor OO byl vstřícný

-  při loňské kontrole hospodaření , kterou prováděl odpovědný pracovník

   MěÚ  Vyškov, byla zjištěna  nepřesnost ve formulaci "cestovné" a "dopravné"

   Cestovným se rozumí úhrada členům při výkonu funkce, kdežto dopravné je

   úhrada za přepravu osob např. autobusem. Tím vznikla chyba při čerpání

   finančních prostředků z dotace MěÚ na rok 2018. a kontrolní orgán nařídil

   vrácení části dotace. Na tomto základě požádala   ZO Vyškov  o prominutí

   vzniklé částky. Na prosincovém zasedání zastupitelstva MěÚ Vyškov byla tato

   částka prominuta

-  v prosinci navštívil jednatel ředitele Vojenských lesů Plumlov  a vedení VÚ

    Březina. důvodem byla spolupráce s těmito institucemi. Co se týká zdravotního

    stavu včelstev umístěných na pozemcích VLS Plumlov, jednáme s Vojenskou

    veterinární správou

-  přijetí nových členů - Ing. Zdeněk Procházka, Víta Nejedlého Vyškov - Dědice

                                            Ing. Miroslav Sádlo, Dědice

-  za přednášky a kurz v roce 2018 žádá SOU Nasavrky ( které má vzdělávací akce

   na starosti ) uhradit 2 252,50 Kč za dotace na přednášky. Po důvodu této úhrady

   marně pátráme

-  př. Matuška jako člen výboru OO nás informoval o zániku ZO Rousínov

-  zdravotní referent  nás seznámil s odběrem měli od důvěrníků

-  v prosinci proběhla fumigace aerosolem podle požadavku včelařů

-  výbor konstatoval , že chybí informace a zápisy ze zasedání výboru OO,

   takže oficiální závěry nemáme k dispozici, i když se nám snaží př. Matuška 

   a př. Peloušek informace sdělit 

-  2. 2. 2019 se uskuteční VČS v hotelu Dukla, začátek v 9.00 hod. schůze projedná

   činnost za rok 2018 a výhled na rok 2019, po schůzi bude následovat přednáška

   Ing. Ptáčka

 

jednatel 

                     -ZPĚT