Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Účast: 8 členů , 1 omluven a předsedkyně KRK

-  přednáška Ing. Přidala na téma "Pastva a ekologie" - viz naše akce

-  zájezd 24. 9. 2017 - farma Kurtin - viz naše akce

-  přijetí nového člena : Oblastní Charita Vyškov, byla přijata za člena

   od 1. 1. 2018

-  potvrzena smlouva o podpoře včelařského kroužku od JmK Brno

-  1 D - žádost o poskytnutí dotace byla zpracována v CIS a fyzicky odeslána

    26. 9. 2017 na RV. Žádost podalo 118 členů pro 1216 včelstev a 9 nečlenů

    pro 108 včelstev, celkem tedy žádalo 127 včelařů pro  1324 včelstev.

    Podle nového rozdělení katastru výborem okresní  organizace žádají nečlenové

    u té organizace, na jejichž území  mají včelstva bez ohledu na bydliště.

    Nedostatky v žádostech jsou hlavně potvrzení stanovišť na území jiných organizací

    a opožděné podání žádosti. Plná moc je zapotřebí až při výplatě dotací, kdy dotyčný

    včelař nemá možnost  dotaci podepsat u důvěrníka 

-   setkání včelařů JmK 9. 9. 2017 v Brně se zúčastnil př. Peloušek. Hlavním tématem

    byl zdravotní stav včelstev, problémy v rámci ČSV Jihomoravského kraje. V diskuzi

    zazněly hlasy okamžité zrušení Včelpa, dále nesouhlas s rozdělením administrace 1 D

-   okresní výbor ČSV Prostějov vyvolal jednání ohledně katastru na území VÚ Březina.

    Jedná se o severní část újezdu, kde včelaří členové okr. Prostějov. Protože katastry VÚ

    Březina byly přiděleny  ZO Vyškov, takže všechny náležitosti, jako jsou potvrzení 1 D

    by měli zajišťovat u jednatele ZO Vyškov. Další problém s tím související je , že újezdy

   spadají pod Vojenskou veterinární správu Hlučín a chovatelé se musí řídit jejím nařízením.

   Výbor věří, že se celá záležitost vyřeší ke spokojenosti obou stran.

-  zdravotní referent upozornil na den 10, 10. , kdy by se mělo začít fumigovat. SVS nařídila

   tři fumigace, z toho poslední je možno využít fumigaci pomocí aerosolu. Včelaři, kteří budou

   mít o fumigaci aerosolem zájem, se mohou obrátit na př. Pelouška a Uhlíře, kteří budou

   fumigaci provádět

-  začíná školní rok a tím i včelaříci na Majáku Vyškov ( dříve DDM )

-  ved. kroužku i včelaříci se samozřejmě starali o včely o prázdninách, aby je dobře ošetřili

   a připravili na přezimování

-  pokladní začíná připravovat podklady 1 D a protokol o vyřazení drobného majetku

-  začátkem září Osadní výbor Dědice, naše ZO a obchod Včelka pořádali již 2. výstavu

   v katolickém domě Dědice

-  hodnocení jarmarku, který pořádala Okresní organizace 16. 9. 2017. I přes nepřízeň

   počasí se akce vydařila

-  příprava 6. setkání včelařů 11. 11. 2017 - viz nástěnka

   jednatel

                 - ZPĚT