Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj,

Palackého 174, 612 38 Brno                                                                                             

Věc: Zásady pro odběr vzorků zimní měli k vyšetření na mor včelího plodu a varoázu v roce  2011.

Vyřizuje MVDr. Bohumil Pantůček                                 V Brně  10.11.2010

Určeno :  Inspektorátům KVS pro Jm kraj,

                  KKV,  OV a ZO ČSV v Jihomoravském kraji 

Úvod: Návrh zásad  vychází z platných veterinárních předpisů zejména:

-            Nařízení KVS pro Jm kraj č. 1/2010 a 8/2010  k tlumení moru nebezpečné nákazy včelího plodu,

-          Nařízení KVS pro Jm kraj č. 5/2010 k tlumení nebezpečné nákazy – varoázy včel

-          Dokumentu Ministerstva zemědělství ČR „Metodika kontrola zdraví a vakcinace zvířat na rok 2011“  Výtah z této metodiky pro chovy včel je uveden v příloze.

-          Vyhlášky Mze č.299/2003 Sb., ve znění Vyhlášky Mze č.12/2010 Sb.

1)       Vyšetření směsných vzorků měli na varoázu

a)      Směsné vzorky měli mohou být vyšetřeny jen v akreditované laboratoři, pro Jm kraj na  SVÚ Olomouc nebo Jihlava  a  ve VÚVč.  v Dole - Máslovicích  případně  Přerově Žeravicích. 

b)      Vyšetření hradí KVS pro Jm kraj Vzhledem k tomu že KVS pro Jm kraj nemá uzavřenou smlouvu s VÚVč  bude hradit jen  faktury za vzorky vyšetřené v laboratoři SVÚ.

c)      Zásilka vzorků musí být provázena objednávkou potvrzenou příslušným inspektorátem KVS .

d)     Na vzorky měli zaslané do laboratoří Výzkumného ústavu včelařského nemůže KVS pro Jm kraj vystavit objednávku a nebude vyšetření na varoázu hradit.

e)       Způsob odběru  vzorků jejich  balení,  vyplňování objednávek stejné jako v minulých letech.  Odběr  a odeslání vzorků zajišťují chovatelé , u členů ČSV jejich základní organizace ve všech obcích na jejich spádovém území.

f)       Nejzazší termín pro zaslání vzorků je 15.2.2011. Doporučujeme však vzorky odebírat a zasílat již od 15 až 20. ledna

g)      Postup při odběru vzorků: Úlové podložky se za týden  až 10 dnů po posledním podzimním ošetření , nejpozději však 3 týdny před plánovaným odběrem zimní měli , ometou a vyčistí . Měl se smete z podložek do kelímků o obsahu 100 až 200 ccm.  Měl musí být zbavena nečistot a příměsí a v případě vyšší vlhkosti se doporučuje měl předsušit. Kelímky se označí pořadovým číslem vzorku, jménem chovatele a označením - názvem a reg. číslem stanoviště. Na každém stanovišti se odebírá jeden směsný vzorek ze všech včelstev na stanovišti . V případě většího množství měli se použije další obal.  Všechna balení ze stanoviště se považují pro vyšetření na varoázu za jeden vzorek.

h)      Na každou zásilku musí být vystavena objednávka na laboratorní vyšetření, jejíž vzor v příloze zasíláme. Seznam vzorků se uvede v příloze objednávky , která je k dispozici v programu ČSV „Evidence včel“.  Chovatelé , kteří budou přílohy vyplňovat ručně,  si mohou objednat přílohy ve VÚVč v Dole nebo požádat o zajištění příslušný inspektorát KVS  nejpozději do 31.12.2010.

 

      2) Vyšetření směsných vzorků zimní měli na mor včelího plodu

Vyšetření směsných zimní měli vzorků měli na MVP se provádí:

a)      V obcích ochranného pásma moru včelího plodu uvedených v Nařízení KVS pro Jm kraj č. 8/2010. Vyšetření hradí chovatel nebo ZO , která zajišťuje sběr a jejich odeslání . Chovatel má podle §67 VZ nárok  na náhradu nákladů na vyšetření -  žádost o náhradu, potvrzenou vyjádřením KVS, je třeba podat nejpozději  12 týdnů od obdržení výsledku vyšetření (faktury), na příslušný okresní územní odbor MZe.

Vzorky je možno odebrat již koncem roku při ometání podložek po posledním ošetření na varoázu. Podložky by měly být před odběrem vzorku vloženy v úle nejméně 14 dnů. 

b)      vyšetření v obcích ochranného pásma ukončených v roce 2006. V Jihomoravském kraji se v roce 2011 provádět nebude, vzhledem k tomu , že ve všech obcích tohoto pásma  byla zimní měl na mor včelího plodu vyšetřena v následujících  letech. 

c)      vyšetření směsných vzorků měli na MVP dle Metodiky KZ Mze část IIprovádí chovatelé matek , komerční  producenti oddělků a kočovníci, – vyšetření hradí chovatel. Vzorky zasílají chovatelé nejpozději do 15. 2.2011

d)     vyšetření směsných vzorků měli na MVP z vlastního  rozhodnutí chovatele . Zatím není jasné zda a v jakém rozsahu budou pro tento účel finanční prostředky z Krajského úřadu Jm kraje. Jednání vedená KKV zatím pokračují. Pokud uvažují OV o vyšetření nad rámec povinných úkonů je třeba dohodnout individuálně postup s laboratoří a KKV.

e)      Směsné vzorky měli k vyšetření na  mor včelího plodu (MVP) se odevzdávají v tubusech  na kterých je nutno uvést následující údaje :pořadové číslo vzorku - doporučuji vyplnit jednotně za organizaci,  jméno a příjmení chovatele, Název a reg. číslo stanoviště a počet včelstev . Ke zásilce je nutné dodat vyplněný tiskopis objednávky (žádanky)  na vyšetření, soupis vzorků na předepsaném tiskopise (Příloha návrhu na vyšetření  ve dvou výtiscích. Viz bod 1)   

3)      Vyšetření zimní měli na mor a varoázu z jednoho vzorku. Toto vyšetření je možné. Vzorky však musí být odebrány do tubusů a na objednávce musí být vyplněn řádně objednavatel (plátce)   a účel vyšetření.  KVS však nemůže hradit vyšetření těchto vzorků na varoázu provedené v laboratořích  VÚVč

4)      Objednávky na vyšetření hrazené KVS pro Jm kraj musí být vždy vystavené nebo potvrzené příslušným inspektorátem. Dopravu zásilky vzorků určených  k vyšetření v laboratořích SVÚ,  zajistí inspektoráty KVS prostřednictvím svozové služby .

  MVDr. Ivan Přikryl

vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat 

   KVS pro Jm kraj

Věc: Zásady pro odběr vzorků zimní měli k vyšetření na mor včelího plodu a varoázu v roce  2012.   

Příloha : návrh na vyšetření stanovišť včelstev v rámci grantu Jm kraje na MVP v roce 2012.

doporučené oblasti

1) oblasti na MVP dosud plošně nevyšetřené -   ZO ČSV Olešnice na Moravě 

2)  po dvou a více letech od zániku OP v roce 2011  nevyšetřené:

      okres - Brno venkov oblast Viničné Šumice Nová ves, Oslavany, Střelice

      okres - Vyškov, oblast Hamiltony, Radslavice, Kučerov, Mouřínov

      okres - Hodonín oblast Bzenec,Vracov

      okres - Břeclav - oblast Lanžhot, Moravský Žižkov

      okres - Znojmo - Litobratřice, Jiřice, Hrušovany

3)  obce s nepotvrzeným podezřením  na MVP v roce 2011

      Okres HO -  Větéřov

      Okres BV -  Mor.Žižkov

4)      stanoviště riziková:  dle výběru ZO a OV ČSV

5)      zásada  - vzhledem k platným podmínkám monitoringu MVP po pěti letech od zrušení OP ( Metodika KZ MZe 2011 a 2012) které neumožňují provést pošný monitoring v katastrech obcí kde bzl již v předcházejících létech proveden,. doporučujeme vyšetřit jen vybraná riziková stanoviště  nikoliv plošně celý katastr.

6)      Odběr a zasílání vzorků musí KKV a OV dohodnout předem s vítězem grantu.

15.11.2011                                                          MVDr. Bohumil Pantůček

                                                                            Konzultant a poradce KKV

                  - ZPĚT