Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

                                           Z á p i s
z výroční členské schůze za rok 2011 konané 28. 1. 2012 „U Kopinců“

Schůzi zahájil předseda naší ZO Ing. Rek, úvodem vyzval přítomné, aby minutou ticha uctili památku včelařů, kteří v loňském roce zemřeli.Dále př. Vrtílek seznámil přítomné s účastí členů ZO – schůze se zúčastnilo 61 členů a 2 hosté. Předsedající přednesl návrh programu, ten byl schválen a schůze se tím začala řídit. Byly předneseny zprávy předsedy, jednatele, které zhodnotily činnost za rok 2011. Velmi úspěšná byla spolupráce s ČSCH Vyškov při jarní výstavě drobného zvířectva, zájezd na Velehrad, Modrou, Kunovice a Nivnice, kde se 43 účastníků zájezdu seznámilo s výrobou medoviny př. Hromčíka. Dále práce včelařského kroužku při DDM Vyškov vedeného  Ing. Ondákem, spuštění webových stránek př. Vaškem  a přednášku Ing. Zigali pro veřejnost  2. 12. 2011v zařízení KKD Vyškov. Jednatel přítomné seznámil se stavem členské základny – ke dni 31. 12. 2011má organizace 98 členů, z toho 92 členů chová 1022 včelstev, 6 členů bez včel a 11 registrovaných včelařů, včelařský kroužek, který má v areálu školního statku troje včelstva. V roce 2011 byly 4 přednášky, a to: MVDr. Pantůčka, Dr. Flodra, Ing. Kurtina a Ing. Zigali. Někteří členové se zúčastnili přednášky pořádané OO Vyškov a ZO Ruprechtov. Zajištění dotací, grantů a darů, zrušen úsek Topolany. Jubilantům k 80,85 a  90 letům byly zaslány gratulace, taktéž manželům Losmanovým k jejich diamantové svatbě. Spolupráce s ČSZ a ZOO parkem Vyškov a zhodnotil plán práce za rok 2011( plán byl v podstatě splněn ). Nákazový referent seznámil přítomné se zdravotní situací, dále jsme si vyslechli zprávu o činnosti kroužku. Př. Vašek informoval o zřízení a provozu webových stránek, pokladní, účetní a ekonomka přednesla pokladní zprávu za rok 2011. Předsedkyně revizní komise přečetla revizní zprávu. Po diskuzi k předneseným zprávám, následovalo hlasování. Zprávy byly přijaty.
V druhé části schůze byli přítomni seznámeni s rozpočtem na rok 2012 a plánem práce na rok 2012. Předseda přítomné seznámil s návrhem odměn členů výboru, důvěrníků a obsluhy“ vyvíječe“. Následné hlasování návrhy na rok 2012 schválilo.
Dále byly předány novým členům průkazky a 70-tníkům  pamětní listy a medaile
z včelího vosku, které vyrobily děti z našeho včelařského kroužku.
Následovala diskuze, ve které mimo jiné vystoupil předseda Okresní organizace př. Hartl Josef, zhodnotil činnost naší organizace, popřál hodně úspěchů v roce 2012 jak včelařům, tak včelám a pozval je na setkání 1. 2. 2012 do Komořan .
Na závěr předseda mandátové komise př. Kadidlo přednesl usnesení, které bylo přítomnými členy schváleno. Po schůzi následovala velmi kvalitní přednáška  Dr. Kriega, vedoucího detašovaného pracoviště VÚ Dol v Přerově.
Všechny zprávy: předsedy, jednatele, nákazového referenta, ved. Včelařského kroužku, pokladní a revizní zpráva, správce webových stránek, rozpočet a plán práce na rok 2012, usnesení  z VČS, jsou přílohou zápisu a uloženy u jednatele ZO.

Zápis sestavil: jednatel ZO Alán Jan   

                               - ZPĚT