Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

                                      Zápis

z výroční členské schůze ČSV z.s. ZO Vyškov konané 4. 2. 2017 v hotelu Dukla Vyškov

ZDE NĚKOLIK FOTOGRAFIÍ Z AKCE

Schůzi zahájil předseda př. Peloušek a následovala minuta ticha za zemřelé  Marii Otevřelovou a Josefa Pospíšila z Vyškovských Vážan. Byla ustavena mandátová a návrhová komise. Po sečtení přítomných členů oznámila předsedkyně mandátové komise, že je schůze usnášení schopná ( 76 členů ).

Ke slovu se přihlásil předseda okresní organizace Vyškov, přítomné seznámil s činností OO a s názorem na současnou situaci v ČSV a upozornil na dodržování veterinárních předpisů. Po úvodní části se ujal slova př. Vašek, přednesl návrh programu, který byl schválen a schůze se tím začala řídit. Jako první vystoupil předseda př. Peloušek. Ve svém příspěvku zhodnotil spolkovou činnost. Jako další se ujal slova  jednatel,který přítomné seznámil s činností za rok 2016 a věnoval se statistice . K 1. 1. 2017 měla organizace 123 členů, z toho 2 právnické  osoby, 2 včelaře  bez včel, 9 registrovaných včelařů a 8 neregistrovaných včelařů.  dále včelařský kroužek. Organizace má 88% včelařů a 12 % včelařek. Všechny informace o ZO si mohou přečíst na našem webu.

Následovala zpráva  zdravotního referenta. Věnovala se zdravotnímu stavu včelstev, vyšetření na MVP (všechny vzorky, které byly vyšetřeny na MVP byly negativní) Vyšetření na varroázu : včelaři, kteří mají3 a více roztočů, musí podle SVS provést jarní ošetření včelstev. Z referátu byla zřejmá kvalitní práce jak chovatelů, tak i zdravotního referenta. Zdůraznil, že hlavním posláním včelařů i organizace jsou zdravá včelstva.Další bod programu byl příspěvek ved. kroužku. Kroužek má 5 členů a 11 včelstev. V loňském roce se včelaříci zúčastnili Krajského kola „Zlatá včela“, kde obsadil 2.místo Karel Srna a  postoupil do celostátního kola. Následovala zpráva o hospodaření. Dalším bodem byla zpráva  předsedkyně kontrolní komise, ta konstatovala, že všechny údaje i doklady jsou řádně zaúčtovány.

Výbor ZO se řídil plánem práce a stanovami.  Přednesené zprávy pokladní a revizní byly VČS schváleny.

Dalším bodem bylo rozšíření výboru. Zvolena byla př. Iveta Vašková. Dále bylo schválení odměn na rok 2017, plán činnosti a rozpočet na rok 2017.

Př.Vojdulová , předsedkyně mandátové komise seznámila přítomné s usnesením a protože nebyly žádné připomínky, usnesení bylo schváleno.V průběhu schůze mezi nás přišla předsedkyně ČSV Mgr. Machová. Vyslechla si ze zájmem část schůze a po schůzi následovala její přednáška  na téma „Právní otázky souvisící se včelařením“.

Snažila se vysvětlit situaci kolem Včelpa a odpověděla i na další otázky.

Po obědě navštívila ZOO park Vyškov, kde si se zájmem prohlédla  skleněný úl.

Jako dárek  jí výbor věnoval perníkový znak našeho spolku. 

V letošním roce náš spolek slaví 120 let  od založení. K této příležitosti všichni včelaři obdrželi pamětní list. Závěr: je naší povinností zachovat spolek, který založili  a chránili  naši předchůdci v dobách dobrých i zlých. Pokud to nedokážeme, nemáme právo být členy tohoto spolku.

jednatel

                 - ZPĚT