Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

 Zápis

 

z výroční členské schůze ČSV z.s. ZO Vyškov konané 3. 2. 2018 v hotelu Dukla Vyškov

 

Schůzi zahájil předseda př. Peloušek a následovala minuta ticha za zemřelého Miroslava  Rause z Moravských Prus. Byla ustavena mandátová komise ve složení předsedkyně př. Vašková, členové Vrtílek a David.Dále návrhová komise ve složení  předseda př. Hudec, členové Smejkal, Peterka.  Po sečtení přítomných členů oznámila předsedkyně mandátové komise, že je schůze usnášení schopná (64 členů ).

Po úvodní části se ujal slova př. Vašek, přednesl návrh programu, který byl schválen a schůze se tím začala řídit. Jako první vystoupil předseda př. Peloušek. Ve svém příspěvku zhodnotil spolkovou činnost. Jako další se ujal slova  jednatel,který přítomné seznámil s činností spolku za posledních 10 let od rozdělení př. Taušem a čtyřmi dalšími, kteří založili ZO Vyškov-Hamiltony. Dále informoval přítomné se současností.  K 1. 1. 2018 měla organizace 126 členů, z toho 2 právnické  osoby,15 registrovaných včelařů a 9 neregistrovaných včelařů.167 stanovišť a 1137 včelstev,  dále včelařský kroužek, který má 7 členů a 11 včelstev na třech stanovištích.   Všechny informace o ZO je možné najít na našem webu. Následovala zpráva  zdravotního referenta. Věnovala se zdravotnímu stavu včelstev, vyšetření na MVP . Vzorky byly odeslány dne 5. 1. a dodnes nejsou známy výsledky.

Dále informoval o vyšetření na varroázu Výsledky jsou známy , včelaři, kteří mají 3 a více roztočů, musí podle SVS provést jarní ošetření včelstev.Z referátu byla zřejmá kvalitní práce jak chovatelů, tak i zdravotního referenta. Zdůraznil, že hlavním posláním včelařů i organizace jsou zdravá včelstva.Další bod programu byl příspěvek ved. kroužku.  V loňském roce se včelaříci zúčastnili Krajského kola „Zlatá včela“. kde obsadil 6 místo  Karel Srna. Následovala zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní komise, Schůze vzala na vědomí: zprávu předsedy, jednatele, zdravotního referenta a ved. včelařského kroužku. Schválila zprávu o hospodaření a zprávu KK.   

Dalším bodem bylo rozšíření výboru, zvolen byl př. Milan Topor. Dále byly schváleny  odměny  na rok 2018,  plán činnosti a rozpočet na rok 2018.

Př.Hudec , předseda návrhové komise seznámil přítomné s usnesením a protože nebyly žádné připomínky, usnesení bylo schváleno.

V diskuzi vystoupil zástupce firmy prodávající BEE-SAFE ( přípravek na ošetření a desinfekci úlů a nářadí ) Jiří Forna. Dále člen republikového výboru MVDr. Jiří Žák ,

který nás seznámil s činností výboru a problémy s Včelpem. Jako poslední vystoupil Mgr. Marek Javora s příspěvkem  „Historie a včelaření na Drahanské vrchovině“.

Jednou z povinností člena spolku je účastnit se schůzí, hlavně výročních. a je čas se zamyslet nad tím, aby jsme se ze členy , kteří tato pravidla nedodržují, rozloučili.

 

jednatel

                -ZPĚT