Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Zápis z výroční členské schůze ČSV z.s. ZO Vyškov konané 6. 2. 2016 v hotelu Dukla Vyškov

 

Schůzi zahájil předseda př. Vašek a následovala minuta ticha za zemřelého př. Brunclíka. Byla ustavena mandátová a návrhová komise. Po sečtení přítomných členů oznámila předsedkyně mandátové komise, že je schůze usnášení schopná ( 65 členů ).

Ke slovu se přihlásil předseda okresní organizace Vyškov, přítomné seznámil s činností OO a s názorem na současnou situaci v ČSV. Po úvodní části se ujal slova př. Peloušek, přednesl návrh programu, který byl schválen a schůze se tím začala řídit. Jako první vystoupil předseda př. Vašek. Ve svém příspěvku zhodnotil spolkovou činnost. Jako další se ujal slova  jednatel,který přítomné seznámil s činností za rok 2015 a věnoval se statistice .

K 31. 12. 2015 měla organizace 126 členů, z toho 2 právnické  osoby, 8 včelařů bez včel, dále včelařský kroužek a 1 neorganizovaného včelaře. V důsledku změny OZ je naše organizace zapsaná jako:

Český svaz včelařů z. s. základní organizace Vyškov se sídlem organizační jednotky Radslavice 91- Obecní úřad. Dále připomněl důležitost Krajských koordinačních rad, které mohou jednat s Krajskými úřady,což Okresní organizace nemají.Pozastavil se na tom, že i nadále je ve stanovách, v době elektronizace, povinnost zvát registrované včelaře.Všechny informace o ZO si mohou přečíst na našem webu.

Za omluveného  zdravotního referenta přednesl zprávu př. Ondák. Z referátu byla zřejmá kvalitní práce jak chovatelů, tak i zdravotního referenta. Zdůraznil, že hlavním posláním včelařů i organizace jsou zdravá včelstva. Následovala zpráva o hospodaření, výsledkem je přebytek rozpočtu, takže organizace se svěřenými prostředky hospodařila velmi dobře. Dalším bodem byla zpráva  předsedkyně kontrolní komise, ta konstatovala, že všechny údaje i doklady jsou řádně zúčtovány.

Výbor ZO se řídil plánem práce a stanovami. Následovala informace účastníka X.sjezdu př. Pelouška, který popsal dobrá i slabší místa průběhu sjezdu. Upozornil na nervozitu mezi členskou základnou a na radikální řešení některými základními organizacemi. Popsal nám přednášku př. Titěry o kyselině šťavelové při ošetřování včel, která se ovšem v Evropě nesmí používat – kromě Švýcarska. Na závěr informoval přítomné, že za okres Vyškov byl do RV zvolen MVDr. Jiří Žák.

Následovalo předání průkazů novým členům, jako další bod bylo schválení odměn na rok 2016, plán činnosti a rozpočet na rok 2016.

V diskuzi se objevovaly různé názory na současnou situaci v ČSV. Př. Hudec, předseda návrhové komise seznámil přítomné s usnesením a protože nebyly žádné připomínky, usnesení bylo schváleno. Další částí včelařského dopoledne byla přednáška př. Příkazského na téma: Historie včelařství , převážně se věnoval období od roku 1990 do současnosti.

Dění v ČSV  je třeba sledovat, seznamovat se s různými  názory, ale neudělat neuvážený krok, který by se nedal napravit. Bylo by škoda, kdyby naši organizaci, která oslaví v roce 2017- 120 let trvání, uvést v nejistotu. Je naší povinností zachovat spolek, který založili  a chránili  naši předchůdci v dobách dobrých i zlých. Pokud to nedokážeme, nemáme právo být členy tohoto spolku.     

  jednatel

                    - ZPĚT