Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

     Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj (dále také „KVS“), jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb.,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění, v souladu s ustanovením § 54 odst. 1 písm. d), odst. 2 písm. a)
a odst. 3 citovaného zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření

při výskytu nebezpečné nákazy - varoázy včel.

     Mimořádná veterinární opatření se nařizují k ochraně chovů včel na území Jihomoravského kraje. Vyšetřením zimní měli, byla ve včelstvech u chovatelů v Jihomoravském kraji zjištěna a laboratorně prokázána nebezpečná nákaza – varoáza včel. Vzhledem k velkému počtu ohnisek ve všech okresech Jihomoravského kraje je nutno posuzovat území Jihomoravského kraje za plošně zamořené varoázou včel.

Článek 1

Monitoring varoázy

1) Okresní (Městské) výbory Českého svazu včelařů (dále také „OV ČSV“), základní organizace ČSV (dále také „ZO ČSV“) a jiná zajmová včelařská sdružení (dále také „JZVS“) působící v Jihomoravském kraji, zajistí organizaci monitoringu spadu roztočů (Varroa destruktor) v letním období 2011 tak, že stanoví monitorovací stanoviště, tj. chovatele včel, kteří budou od 1. července do 30. září v týdenních intervalech u svých vybraných včelstev (nejlépe okrajových a nejsilnějších) provádět monitoring varoázy.

2) Monitoring varoázy se v období dle čl. 1 odst. 1 skládá,

- z odečtu denního přirozeného spadu roztočů z upravené podložky nebo dna proti vynášení roztočů včelami a

- z prohlídky trubčího plodu, který se provádí tak, že se nejméně na třech místech plodiště odvíčkuje dvacet trubčích buněk ve stadiu fialových očí, kukly se vyjmou a zhodnotí
se dohromady množství dospělých samic Varroa destruktor, vývojových stadií, samečků
i vajíček.

3) Za ohrožující stav, vyžadující okamžitý zásah, se považuje denní spad pěti a více samic roztoče nebo silné napadení trubčího plodu u více než poloviny prohlédnutých buněk
u některého včelstva.

4) Na monitorovacích stanovištích, kde byl zjištěn ohrožující stav, provedou chovatelé včel neodkladně preventivní a léčebné zákroky (ošetření) uvedené v čl. 2 odst. 1 a neprodleně informují svou základní organizaci.

5) Na ostatních stanovištích v katastrálním území obce, kde byl zjištěn ohrožující stav, provedou chovatelé včel kontrolu spadu roztočů a při zjištění ohrožujícího stavu ošetření včelstev uvedené v čl. 2 odst. 1.

6) ZO ČSV nebo i jednotliví chovatelé informují o tomto zjištění příslušný OV ČSV
nebo příslušné zájmové sdružení, případně Krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj. OV ČSV a JZVS předávají bez zbytečného odkladu souhrnné informace Krajské veterinární správě pro Jihomoravský kraj.

7) Monitorovací stanoviště zapojená do varroamonitoring systému (www.varroamonitoring.cz)  nebo monitorovacího systému Výzkumného ústavu včelařského v Dole (dále také „VÚVč“), se řídí jejich pravidly.

 

8) Od 1. září do 31. prosince 2011 sleduje včelař monitorovacího stanoviště spad roztočů zjištěný následující den po ošetření. Hlavní důraz se klade na výsledky u prvního podzimního ošetření.

 

9) Pokud zjistí včelaři neobvyklý spad roztočů po ošetření včelstev v průběhu sezóny, postupují dle odstavce 4. 

Ošetřování včelstev

Článek2

Ošetřování včelstev v letním období

1) Při zjištění většího než přirozeného spadu roztočů nebo vysoké invadovanosti trubčího plodu v době snůšky (čl. 1 odst. 3) se provede ošetření včelstev použitím FORMIDOLU - odparných desek s kyselinou mravenčí. Aplikace je možná během pozdního jara a po celé léto, pokud teploty v průběhu dne dosahují alespoň 20 °C.

2) Po posledním medobraní provedou chovatelé včel bez zbytečného odkladu ošetření včelstev následujícím způsobem:

a)             při nižší intenzitě invaze roztoče použitím FORMIDOLU - odparných desek
s kyselinou mravenčí,

b)             v případech:

-   kdy při vyšetření zimní měli byl u více než 25 % stanovišť průměrný nález více než tři samičky Varroa destructor na včelstvo,

-   kdy bylo zjištěno vysoké napadení trubčího plodu,

-   kdy byl průměrný přirozený letní spad roztočů vyšší než 5 samiček Varroa destruktor denně, (signalizace vysoké intenzity varoázy),

provedou plošné ošetření včelstev (nejméně na katastru obce, lépe na celém území základní organizace) přípravkem GABON PA 92. GABON PF 90 se aplikuje jen výjimečně v lokalitách, kde nebyl použit v nejméně posledních 2 letech a kde není podezření na rezistenci populace roztoče k přípravku fluvalinát.

Veterinární léčebný přípravek GABON je možno nahradit opakovanou aplikací přípravku FORMIDOL.

c)            v případě nutnosti dřívější aplikace přípravku GABON PA 92 a tím neúměrného prodloužení doby od skončení aplikace Gabonu do první fumigace, lze prodloužit dobu expozice přípravku o 14 dnů. Podmínkou je uvolnění voskových můstků
a převěšení proužků mezi plodové plásty.

 

d)           K ošetření včelstev je možno použít také přípravky THYMOVAR a APIGUARD gel (25 % tymol) registrované vzájemným uznáním v EU. Přípravky na bázi thymolu působí dlouhodobě. Hubí roztoče po vyběhnutí napadených včel z buněk plástů. Thymol zanechává dlouho typický pach ve včelstvech, který může při výskytu slabých včelstev (např. osiřelých) vést k loupeži.

Článek 3

Ošetřování včelstev na podzim a v zimě

1) Chovatelé včel vloží nejpozději do 30. září 2011 do všech včelstev podložky zakrývající celé dno úlu. Podložky se vždy po ukončení diagnostického odběru spadu nebo po ukončení léčby řádně ometou, očistí a vrátí zpět na dno úlu. Po posledním ošetření, má být interval mezi ošetřením a ometením podložek 7 dní, mezi ometením podložek a odběrem zimní měli k laboratornímu vyšetření pak nejméně 30 dnů.

2) V období od 10. října do 31. prosince, provedou chovatelé včel trojí opakované ošetření všech včelstev přípravkem VARIDOL (FUM, AER) a to fumigací nebo aerosolem. Doporučuje  se toto ošetření provést  komisionálně. Ve včelstvech nemá být při druhém
a třetím ošetření zavíčkovaný včelí plod. Pokud je ve včelstvech v době 3. ošetření (např. při teplém počasí) zavíčkovaný plod, odstraní se vyřezáním nebo rozdrásáním. Doporučené intervaly mezi ošetřeními jsou 14 – 21 dní. Poslední ošetření v prosinci, kdy jsou včelstva bez plodu, se doporučuje provést aerosolem. Při použití acetonu lze aerosol aplikovat do teploty minus 5 °C.

3) Konkrétní termíny druhého a třetího ošetření lze upravit po konzultaci s příslušným inspektorátem KVS podle místních podmínek.

Trojí podzimní ošetření se provádí bez ohledu, zda byl v podletí použit Gabon PA 92 nebo Gabon PF 90. V odůvodněných případech, na základě výsledků monitoringu rezistence organizovaného VÚVč nebo při výskytu včelomorek (Braula coeca), může být VARIDOL
při fumigaci nahrazen přípravkem MP-10 FUM a při ošetření aerosolem přípravkem M-1 AER.

4) Po provedené podzimní léčbě včelstev se chovatelům včel nařizuje vyšetření směsného vzorku zimní měli. Vzorky chovatelé odeberou, nejlépe komisionálně, a zašlou k vyšetření nejpozději do 15. února 2012  do laboratoří schválených Státní veterinární správou ČR. 

5) V okresech s výskytem moru včelího plodu a navazujících ochranných pásmech, stanoví příslušný inspektorát KVS časový harmonogram odběrů měli k vyšetření na varroázu a mor včelího plodu.

6) Zimní měl nesmí být po odběru přesívána přes síta s otvory menšími než 5 mm, aby mohl být při vyšetření zachycen i eventuální výskyt malého úlového brouka Aethina tumida.

7) ZO ČSV bez zbytečného odkladu oznámí příslušnému inspektorátu KVS jména a adresy majitelů stanovišť včelstev v obvodu ZO, kde nebylo provedeno ošetření nebo odběr vzorků k nařízenému laboratornímu vyšetření.  

Článek 4

Předjarní ošetření včelstev

1)Předjarním ošetřenímse rozumí nátěr víček zavíčkovaného plodu vodní emulzí přípravku M-1 AER, spojený s fumigací přípravkem Varidol FUM. 2)

2) Předjarní ošetření včelstev provedou chovatelé včel u všech včelstev:

- v okresech s výskytem hromadných úhynů včelstev,

- v rámci ZO ČSV, v jejichž obvodu bylo vyšetřením zimní měli zjištěno méně než 25 % stanovišť s nálezem nižším než tři roztoči v průměru na včelstvo.

3) Předjarní ošetření včelstev provedou také všichni chovatelé včel na stanovišti s nálezem více než tři samice roztoče Varroa destructor ve vzorku zimní měli v průměru na včelstvo.

KVS povolí předjarní ošetření i na stanovištích  s  podlimitním nálezem, pokud o to chovatel včel požádá.

4) Pokud bude v průběhu roku 2011 v Jihomoravském kraji prokázána rezistence roztoče
na pyretroidy, může KVS pro postižené oblasti stanovit odchylný postup ošetření.

5) Předjarní ošetření, kromě ošetření Formidolem, musí být skončeno nejpozději do 15. dubna 2012. Pro předjarní ošetření je zakázáno používat přípravky GABON PF 90 a GABON PA 92.

Článek 5

 Přesuny včelstev kočováním

1) Na území Jihomoravského kraje lze kočovat za splnění následujících podmínek:

-       byla-li všechna včelstva na trvalém stanovišti vyšetřena na varoázu s negativním výsledkem,

-       pokud byl na trvalém stanovišti zjištěn pozitivní nález, tj. více než 3 roztoči na včelstvo, musí být prokazatelně provedeno předjarní ošetření včelstev, za dodržení podmínek platného nařízení KVS o opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy moru včelího plodu,

-       přemísťovaná včelstva musí být provázena veterinárním osvědčením KVS,

-       po přemístění na další kočovné stanoviště nebo návratu na trvalé stanoviště po 1. červnu, musí být kočující včelstva neprodleně preventivně přeléčena, a to FORMIDOLEM (pokud se návrat uskuteční před posledním vytočením medu) nebo GABONEM PA 92
nebo GABONEM PF 90 (pokud se návrat uskuteční po posledním vytočení medu a nejde o oblast s rezistencí roztočů). V rezistentních oblastech se provede ošetření FORMIDOLEM, v případě silného napadení opakovaně.

2) KVS rozhodne o přesunech včelstev na základě komplexně zpracovaného plánu přesunů za okresní organizaci ČSV nebo JZVO na sezónu 2012, který předloží KVS do 31. března  2012.  Dodatečné žádosti jednotlivců posoudí KVS v kontextu s celookresním plánem.

Článek 6

Ošetřování včelstev v ekologickém zemědělství

1) Do výskytu tří roztočů včetně v průměru na jedno včelstvo v rozboru zimní měli
a do výskytu tří roztočů včetně v průměru na jedno včelstvo v rozboru denního spadu
za období 15. 7. – 15. 9. nemusí chovatel včel v ekologickém zemědělství používat žádná léčiva.

2) Včelstva na stanovišti, u nichž v rozboru zimní měli, byli zjištěni více než tři roztoči v průměru na jedno včelstvo, ošetří chovatel včel v ekologickém zemědělství přípravkem FORMIDOL (účinná látka kyselina mravenčí), případně jinými přípravky s obsahem látek v přírodě se vyskytujících, pokud je jejich použití v České republice schváleno nebo je povoleno jejich klinické hodnocení.

3) V době od 15. 7. do 15. 9. sleduje chovatel včel v ekologickém zemědělství u všech včelstev v týdenních intervalech přirozený spad roztočů a při nálezu více než tří roztočů v průměru na jedno včelstvo ošetří včelstva přípravky uvedenými v odstavci 2.

4) Chovatel včel v ekologickém zemědělství každoročně obmění jednu třetinu používaných plástů a v okolí stanovišť svých včel dohledává a odstraňuje včelstva divoce žijící.

5) Chemické přípravky k ošetření včelstev lze použít na základě nařízení KVS, a to pouze
při zvýšeném výskytu roztočů. Včelstva takto léčená se z produkce biomedu vyloučí.

Článek 7

Poučení o nákaze

Varroáza je nebezpečné parazitární onemocnění včel a včelího plodu, které vyvolává roztoč Varroa destruktor. Roztoč napadá včelí plod, nejčastěji trubčí, na kterém se rozmnožuje
a dospělé včely. Roztoč může být přenašečem virových, bakteriálních a plísňových onemocnění včel a včelího plodu. Roztoč, pokud není včelstvo včas léčeno účinnými přípravky, způsobuje úhyn včelstva. Nákaza se šíří především nakaženými trubci, včelami
a roji. Diagnóza se stanoví klinickým vyšetřením, zejména zavíčkovaného trubčího plodu nebo laboratorním vyšetřením spadu, měli a včel.

 

Článek 8

Sankce

Za porušení povinností stanovených tímto nařízením bude uložena pokuta podle ustanovení
§ 71 nebo § 72 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění.

  Článek 9

Závěrečná ustanovení

1) Se zřetelem na průběh zdolávání nákazy mohou být některá opatření změněna, případně zrušena.

2) Nabytím účinnosti tohoto nařízení se ruší nařízení Krajské veterinární správy
pro Jihomoravský kraj č.  5/2010  o mimořádných opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy varroázy včel ze dne 24.6.2010.

3) Toto nařízení nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 veterinárního zákona platnosti
a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení
na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Krajského úřadu Jihomoravského kraje
a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

 

     V Brně dne 30.6.2011

                                                                                     MVDr. Jaroslav Salava

                                                                      ředitel Krajské veterinární správy

                                                                                pro Jihomoravský kraj 

              - ZPĚT