Běží na Drupalu, open-source redakčním systému

Přihlášení

Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj č. 6/2011

         Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj (dále jen „KVS pro Jihomoravský kraj“), jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b), e), h) a § 54 odst. 1 písm. b), d), i), l), odst. 2 písm. a) a odst. 3 citovaného zákona nařizuje, z důvodu výskytu ohnisek nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v katastrálním území Obřany (okres Brno- město) a katastrálním území Mikulov (okres Břeclav) v květnu 2011a v katastrálním území Bulhary (okres Břeclav) v říjnu 2011, tato mimořádná veterinární opatření k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy moru včelího plodu.

Čl. 1 Vymezení ochranného pásma

Ochranným pásmem se stanovují:

a)    v okrese Brno-venkov - katastrální území měst a obcí Bílovice, Kanice,

b)   v okrese Brno-město - katastrální území místních částí Černá Pole, Husovice, Královo Pole, Lesná, Líšeň - část katastrálního území západně od státní silnice Líšeň - Ochoz, Maloměřice, Medlánky, Obřany, Ponava, Sadová, Soběšice, Vinohrady, Židenice,

c)    v okrese Břeclav - katastrální území měst a obcí Březí, Bulhary, Klentnice, Lednice Mikulov, Milovice, Nejdek, Nové Mlýny, Přítluky, Rakvice, Sedlec a Zaječí,

d)   v okrese Hodonín - katastrální území měst a obcí Ježov, Labuty, Moravany, Skalka, Syrovín, Vřesovice, Žeravice a část kat. území obce Hýsly severně od spojnice mezi hrází vodní nádrže Moštěnice a vodní nádrží Dolní Ježov. 

Čl. 2 Opatření v ochranném pásmu

1) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se při prvním výskytu nákazy v tomto pásmu nařizuje:

a) provést neprodleně prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění onemocnění plodu bez zbytečného odkladu uvědomit o tom KVS pro Jihomoravský kraj,

b) zajistit odběr vzorků měli ze všech úlů na stanovišti a jejich neprodlené bakteriologické vyšetření na původce moru nebo hniloby včelího plodu, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 12 měsících. Směsné vzorky ze stanoviště se získávají smícháním 10 dílčích vzorků do jednoho směsného vzorku,

c) provádět průběžně kontrolu zdravotního stavu včelstev, zejména pak pravidelnou prohlídku plodu,

d) dodržovat opatření uvedená v článku 3 tohoto nařízení.

2) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se zakazuje přemísťovat včely z ochranného pásma. Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS pro Jihomoravský kraj, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli.

Čl. 3 Opatření platná na celém území Jihomoravského kraje

Všichni chovatelé včel na území Jihomoravského kraje jsou povinni:

a)    zjišťovat příčiny zimních úhynů a slábnutí včelstev,

b)   dodržovat zákaz používání plástů, vosků, medu a pylu z oblastí s neznámou nákazovou situací k chovu a ke krmení včel; mezistěny lze použít k obnově díla jen pokud vosk k jejich výrobě byl ošetřen při 117 °C po dobu nejméně 60 minut,

c)    zamezit přístupu včel do neobsazených úlů a včelího díla,

d)   udržovat prázdné úly bez včelího díla,

e)    vyhledávat a utrácet roje neznámého původu a divoce žijící včelstva,

f)    provádět pravidelnou obnovu včelího díla,

g)    provádět obnovu a náhradu starých úlů a likvidovat vyřazené úly,

h)   provádět průběžnou mechanickou očistu a dezinfekci úlů, souší, včelařských potřeb
a pomůcek,

i)     pravidelně kontrolovat zdravotní stav včelstev zejména prohlížet včelí plod,    

j)     soustavně omezovat intenzitu varroázy,

k)   dodržovat zákaz léčení moru a hniloby včelího plodu,

l)     podle pokynů KVS pro Jihomoravský kraj zajistit pravidelné vyšetřování směsných vzorků zimní měli včelstev na mor a hnilobu včelího plodu zejména v rizikových oblastech,
v komerčních chovech matek a před přemístěním včelstev.

Čl. 4 Vyšetření zimní měli v ochranném pásmu

Na všech stanovištích včelstev v ochranném pásmu se provádí kontrola nákazy laboratorním vyšetřením směsných vzorků zimní měli podle následujících zásad:

a) K vyšetření se odebírají směsné vzorky měli z každého stanoviště samostatně a to jeden vzorek od deseti včelstev.

b) Vzorky se odebírají buď za týden až 10 dnů po posledním ošetření včelstev proti varoáze, nebo jako společný vzorek k současnému vyšetření na varoázu a mor včelího plodu.

c) Odběr vzorků provádí v součinnosti s chovatelem komisionelně členové základní organizace Českého svazu včelařů, přednostně proškolení prohlížitelé včelstev, nebo veterinární lékař, podle pokynů příslušného inspektorátu KVS pro Jihomoravský kraj. Chovatel je povinen umožnit komisionální odběr vzorků.

d) Pozitivní výsledek laboratorního vyšetření směsného vzorku měli na mor včelího plodu
se považuje za podezření z nákazy. KVS pro Jihomoravský kraj na jeho základě nařídí prohlídku všech včelstev na stanovišti a případně další laboratorní vyšetření k vyloučení
nebo potvrzení nákazy.

Čl. 5 Přemísťování a kočování

1)   Přemísťování včelstev nacházejících se mimo ochranné pásmo za účelem kočování, je možné jen se souhlasem KVS pro Jihomoravský kraj, který se vydává formou veterinárního osvědčení
na základě negativního laboratorního vyšetření všech včelstev na zimním stanovišti na mor včelího plodu. Žádost o souhlas ke kočování je třeba zaslat místně příslušnému okresnímu inspektorátu KVS pro Jihomoravský kraj nejlépe do 15.4.2012.

2)   Kočovné vozy a zařízení musí být zřetelně označeny jménem nebo názvem chovatele
a registračním číslem zimního stanoviště včelstev.

3)   Podmínkou vydání veterinárního osvědčení na přemístění včelstev mimo území Jihomoravského kraje je v laboratorní vyšetření směsného vzorku měli na MVP  na stanovišti  jejich původu.

Čl. 6 Poučení o nákaze

Mor včelího plodu postihuje nejvíce zavíčkovaný plod. Původce nákazy – Paenibacillus larvae vytváří mimořádně odolné spóry. Nákaza se šíří infikovanou potravou, zalétlými včelami, roji, loupeží, infikovanými plásty, úly a včelařským příslušenstvím. Nákazu mohou šířit i roztoči
a jiní škůdci. Klinické příznaky se projeví až u zavíčkovaného plodu. Plást bývá nepravidelně zakladen, víčka jsou ztmavlá, propadlá, občas proděravělá. Napadené larvy mění barvu
z perleťově bílé na šedožlutou až tmavohnědou a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu, která se dá z buněk vytáhnou jako vlákno dlouhé několik centimetrů. Konečným stádiem rozložení larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky. 

Čl. 7 Závěrečná a zrušovací ustanovení

1) Za porušení povinností stanovených tímto nařízením bude uložena pokuta podle ustanovení
§ 71 nebo § 72 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění.

2) Toto nařízení nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 veterinárního zákona platnosti
a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Nařízení musí být každému přístupné u Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj, Krajského úřadu Jihomoravského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

3) Nabytím účinnosti tohoto nařízení se ruší nařízení KVS pro Jihomoravský kraj č.1/2010
ze dne 29. 3. 2010 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy moru včelího plodu, ve znění nařízení KVS proJihomoravský kraj č. 2/2010 ze dne 19. 4. 2010, nařízení KVS pro Jihomoravský kraj č. 3/2010 ze dne
4. 5. 2010, nařízení KVS pro Jihomoravský kraj č. 4/2010 ze dne 1. 6. 2010, nařízení KVS
pro Jihomoravský kraj č. 6/2010 ze dne 2. 7. 2010, nařízení KVS pro Jihomoravský kraj č. 8/2010 ze dne 15.10.2010, nařízení KVS pro Jihomoravský kraj č. 1/2011 ze dne 21.3.2011, nařízení KVS pro Jihomoravský kraj č.2/2011 ze dne 2.5.2011 a nařízení KVS pro Jihomoravský kraj
č. 3/2011 ze dne 1.6.2011.

     V Brně dne 21.11.2011

                       MVDr. Jaroslav  S a l a v a 

                      ředitel Krajské veterinární správy

                         pro Jihomoravský kraj  

- ZPĚT